Ons fundament

Verbondenheid, mensen & betekenis

Wij geloven dat ieder mens van betekenis is. Voor zichzelf en voor de wereld om hem, haar of hen heen. Ieder mens is uiterst waardevol en kan een bijdrage leveren aan het welbevinden van de ander en van de samenleving. Het leven geeft ieder mens kansen. Soms de een meer dan de ander. Wij zijn er om mensen – kinderen, jongeren en volwassenen – kansen in hun leven te laten zien en de weg vrij te maken om kansen voor de toekomst, voor een betekenisvol leven, aan te grijpen. Om ze te verzilveren. En … om ook weer voor anderen kansen te zien en mogelijk te maken. Elk mens is krachtig. Soms is de situatie kwetsbaar, maar er is altijd iets van een kracht, drijfveer of een belang waardoor mensen voor zichzelf en anderen betekenisvol en waardevol zijn.

Verbondenheid & welbevinden

Wij geloven dat alle mensen behoefte hebben om verbonden te zijn met zichzelf, met de medemens, de natuur en de wereld om zich heen. Om te kunnen bloeien en groeien hebben mensen elkaar nodig, in diepe verbondenheid. Van geboorte tot het einde van het leven. In deze verbondenheid ontstaat zelfvertrouwen, krijgt ontwikkeling van persoonlijkheid en talent de ruimte en ontstaat een (nieuw) perspectief. De eigenheid en betekenis van mensen wordt zo zichtbaar. Wij geloven in gemeenschappen van mensen zoals buurten, communities en verenigingen waarin mensen elkaar (er)kennen en gekend worden, elkaar zien en samenleven. Gebrek aan verbondenheid leidt tot isolatie, uitsluiting, ziekte, ruzies, onrecht en onbegrip. Verbondenheid daarentegen draagt sterk bij aan het welbevinden van mens en omgeving.

Verbondenheid & samenleving

Ieder mens maakt onderdeel uit van een samenlevingsvorm. We geloven dat ieder mens mogelijkheden en talenten heeft om bij te dragen aan een verbonden samenleving. Aan het welbevinden van de ander. Wij vinden dat daar ook een beroep op gedaan mag worden. Juist omdat groepen van mensen gezamenlijk tot grote dingen in staat zijn. Wij geloven dat de samenleving een levend organisme is dat voortdurend verandert. Mensen verhuizen, de sociale en culturele achtergronden in de wijk veranderen, de leefomstandigheden veranderen. Dat betekent dat er steeds onverwachte en soms onnatuurlijke verbindingen tussen mensen ontstaan. Zo kies je meestal niet zelf voor de kinderen in je klas, of voor je nieuwe buren. Dat vinden we mooi en gezond. Dat vraagt echter wel voortdurende investering van inwoners, gemeente en (sociale) partners om samen met ons de vitaliteit van een verbonden samenleving te waarborgen.

Verbondenheid & doen

Wij geloven dat activiteiten, iets doen, een krachtig middel is om mensen meer verbonden te laten zijn met zichzelf en met elkaar. Werk (betaald of vrijwilligerswerk), onderwijs, sport, muziek, cultuur, etc. geven zin aan het leven. Het laat talent tot bloei komen. Het zet mensen in beweging en is een sterk middel tot zelfontwikkeling. Tijdens activiteiten draag je bij aan de wereld om je heen. Je ontmoet, je deelt, je groeit, je ontdekt. Het verbindt mensen aan elkaar om gezamenlijke dromen waar te maken. Je hoort erbij, je wordt gezien en erkend. Organisaties en projecten die mensen de ruimte geven om hun (gezamenlijke) dromen waar te maken en hun talenten tot bloei te laten komen kunnen onze samenleving sterk beïnvloeden en zo bijdragen aan verbondenheid van mensen met zichzelf en de samenleving.

Verbondenheid & kracht en kwetsbaarheid

Elk mens is krachtig en kwetsbaar tegelijkertijd. In de loop van het leven wisselen deze elkaar af. Elk mens overkomt zorgen, ondergaat lijden of kent een grotere afhankelijkheid van de ander die op dat moment een steun in de rug kan zijn, een luisterend oor of een gids op de weg naar de toekomst. Dat geldt ook voor de samenleving. We geloven dat we juist kracht en kwetsbaarheid van mensen, buurten en communities met elkaar moeten verbinden waardoor mensen en samenlevingen krachtiger, vitaler, weerbaarder worden en daardoor beter verbonden zijn. We doen daarbij een nadrukkelijk beroep op elk mens die van betekenis kan en wil zijn voor de ander.

Verbondenheid & duurzaamheid

We geloven dat welzijnswerk een vanzelfsprekend onderdeel is van de Zwolse samenleving. Om buurten en communities in verbondenheid met elkaar te laten leven is het nodig dat we ons duurzaam verdiepen in de context van de Zwollenaren en ons zelf hier ook aan verbinden. Dat betekent dat we langdurige verbindingen aangaan om mensen in de verschillende fases van hun leven te kunnen ondersteunen en zichtbaar en benaderbaar te zijn in de Zwolse samenleving. We dragen daardoor ons steentje bij aan het voorkomen of verminderen van eenzaamheid, overlast en uitsluiting. We zijn preventief beschikbaar en present in goede en in slechte tijden.

Verbondenheid & vrijheid

We geloven dat ieder mens vrij is om keuzes voor het eigen leven te maken. Zo vinden we de vrijheid van inwoners en van ons welzijnswerk een uiterst belangrijke waarde. Juist om dat te doen wat goed en nodig is. Door altijd te werken vanuit mogelijkheden i.p.v. belemmeringen. Vanuit vrijheid en presentie is het mogelijk om op maat verbindingen op te zoeken en deze te verkennen en te verdiepen waar nodig. Het vak van welzijnswerker is gestoeld op de vrijheid om te doen wat gevraagd of gewenst is voor en met mensen. Deze autonomie wordt gevoed vanuit de collectieve overtuiging dat ieder mens uniek en waardevol is en ertoe doet.

Verbondenheid & participatie

Wij geloven dat participatie in de breedste zin een voorwaarde is om onze samenleving te laten groeien. We geloven in sociaal maatschappelijke participatie waarbij de zelfredzaamheid van mensen bevorderd wordt door te werken, te zorgen voor anderen of door vrijwillige inzet bij activiteiten. We geloven ook in het belang van bijvoorbeeld politieke participatie, waarbij we inwoners, organisaties en verenigingen ondersteunen bij het meedoen in beleid en bestuur, door het beïnvloeden van besluitvorming van de gemeenteraad, het participeren in inspraakavonden, wijkplatforms etc. Zonder participatie leven we in een wereld die niet verbonden is. Participatie is actief bijdragen aan de toekomst van jezelf en van anderen. Participatie leidt tot verbondenheid en verbondenheid leidt tot participatie. Zo bouwen we samen aan een menswaardige samenleving.

Wat zien we?

 • We zien daadwerkelijk dat mensen, buurten en communities positief opleven wanneer mensen aansluiting hebben gevonden met zichzelf en anderen. We zien dat dit op vele manieren kan en dat de samenleving hiertoe online en offline veel kansen biedt.
 • We zien hoe kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties sterk worden door te ontdekken en te ervaren dat ze ertoe doen. We zien hoe helpend de nabijheid van onze medewerkers en de inzet van bijvoorbeeld een maatje hierbij kan zijn. We zien dat onze medewerkers een fundament en vertrouwen meegeven aan vluchtelingen die nieuw zijn in onze stad.
 • We zien mensen leren fietsen en daarmee hun wereld vergroten, dat vrijwillige bemiddeling bij conflicten tussen buren vruchten afwerpt, we zien dat creatieve verbindingen in de buurt leiden tot harmonie, begrip en nieuwe vriendschappen. We zien dat bij renovatie van huizen in een buurt soms ook een sociale renovatie plaatsvindt: fysiek ontmoet sociaal. Dat mensen die verbonden zijn aan hun buurt inspraak hebben op hun eigen toekomst. We zien het borrelen en bruisen in de stad.

De rol, positie en houding van de inwoners verandert

 • We zien dat groepen van burgers zich steeds meer als initiatiefnemers opstellen en actief bijdragen aan het welbevinden van de straat of buurt. Van gezamenlijk onderhouden van openbare ruimte tot het ontwikkelen van sociale huisvesting. Daar zien we een nieuwe kracht van mensen die wordt ontsloten en bijdraagt aan een verbonden samenleving.
 • We zien dat dit een nieuwe dynamiek teweegbrengt in de stad. Wat vraagt om continue afstemming en samenwerking tussen sociale partners en het gezamenlijk vaststellen van de opgaven. We zien inwoners waar participatie minder vanzelfsprekend voor is. We zien en horen hoe belangrijk het is dat we hen een stem en een ‘venster naar de toekomst’ geven.

Het vak welzijnswerk verandert

 • De veranderende samenleving vraagt ook een voortdurende oriëntatie op het vak van welzijnswerker. Het vraagt maatwerk en aansluiten bij de behoeftes van de community, de wijkgerichte en stedelijke opgaven en burgerinitiatieven, maar ook zorgen voor individueel maatwerk voor inwoners zoals jongeren of volwassenen die nog helemaal nergens aan verbonden zijn. Onze rol is -in voetbaltermen- die van middenvelder, we spelen anderen de bal toe en verdelen het spel. En is het nodig om te scoren? Dan doen we dat ook.

Verbinding verbroken, aansluiting en kansen gemist …

 • Wat ons raakt is dat we zien dat inclusiviteit niet vanzelfsprekend is, dat téveel mensen niet verbonden leven. Niet met zichzelf, niet met hun naaste, de buurt, werkgever of de samenleving. Wat ons raakt is dat mensen de aansluiting missen met bronnen in zichzelf of in de maatschappij om te dromen en om hun idealen waar te maken. We zien daarbij eenzaamheid, verdriet en onmacht om overeind te blijven in een complexe maatschappij.
 • We zien dat een laag zelfbeeld van mensen ervoor zorgt dat de aansluiting met zichzelf en de wereld om hen heen niet alleen verloren gaat, maar soms gewoon niet tot stand komt. Daarmee worden cruciale kansen gemist.
 • We zien dat nog veel mensen er zich niet bewust van zijn dat zij wél kunnen bijdragen aan hun naaste, de buurt en de stad. Dat alles raakt ons.

Nieuw tijdperk

 • We gunnen alle mensen in Zwolle verbondenheid. Na een lang individualistisch tijdperk is verbondenheid de transformatie waar de toekomst om vraagt. Niet alleen omdat het minder kosten voor de overheid met zich meebrengt; het levert ten eerste welbevinden op voor zowel individu als gemeenschap. Als het voor hen waardevol is, is het dat ook voor ons!

Wat wij beloven

Aan de Zwollenaren

 • Wij sluiten ons aan. Daar waar jij bent. We zien jou en jouw uitgangssituatie is onze uitgangssituatie.
 • We nodigen je uit om maximaal aansluiting te vinden bij je dromen, mogelijkheden, talenten en kracht.
 • We nodigen je uit, ondersteunen je en dagen je uit om de kansen die we samen creëren aan te grijpen en te verzilveren.
 • We nodigen je uit om aan te sluiten bij individuele en collectieve initiatieven en waar mogelijk en gewenst verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan een verbonden samenleving.

Aan de samenleving

 • We creëren kansen en mogelijkheden voor mensen, buurten, wijken en communities in de stad om in verbondenheid te leven. We sluiten daarbij aan bij aanwezige burgerkracht en delen onze kennis en expertise.
 • We signaleren en benoemen de belemmeringen die er zijn voor een verbonden samenleving. We stimuleren de participatie en zelfredzaamheid van mensen om te werken aan oplossingen voor zichzelf en de samenleving. Waar dit niet (nog) niet mogelijk is, beklimmen wij barricades om veranderingen te forceren of te organiseren.
 • We gaan actief op zoek naar mensen die zich graag willen inzetten voor anderen. Wij geven hen ondersteuning, waardering en gerichte scholing.

Aan partners in de stad

 • We verbinden ons aan een gezamenlijke visie voor een verbonden stad in 2030. Hiertoe zullen we zoveel mogelijk partijen zoals gemeente, partners, verenigingen, inwoners uitnodigen, faciliteren en laten participeren.
 • We beloven dat wijzelf ook een verbonden organisatie zijn. Verbonden in onze werkwijze en visie op de mens en samenleving. Verbonden op onze droom voor de stad en voor alle Zwollenaren.

Onze unieke kracht

Kennis van de samenleving tot in de haarvaten

Onze kracht is dat we de samenlevingen kennen. Echt kennen. Daarvoor investeren we heel bewust in duurzame presentie. Investeren we in het analyseren van achtergrondinformatie en werken we samen met inwoners en andere organisaties. We kennen veel informele en formele structuren die een wijk kunnen bepalen. Zo zijn we oor en oog voor de buurt zelf, maar ook voor hulpverleners. We denken dat niemand de buurten zo goed kent als wij, hetgeen ook een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We kunnen daarmee noodzakelijke interventies voorspelbaar maken en mede bijdragen aan de gewenste uitkomst.

Contextuele benaderingswijze

Geen enkel vraagstuk of probleem staat op zichzelf. Zo heeft armoede soms kansenongelijkheid voor kinderen en verminderde leerprestaties tot gevolg, en soms ook problemen in huishouden en buurt. We benaderen een vraagstuk nooit geïsoleerd, maar altijd in de context van de samenleving. Zo zorgen we tegelijkertijd voor aansluiting van de individuele inwoner met zijn omgeving, doelgroep, buurt of straat. Dat is een kern van samenlevingsopbouw. Dat is onze kracht.

Langdurig verbonden

Ons werk is onmogelijk te doen wanneer we niet langdurig commitment aan mensen geven. We nemen de tijd om vertrouwen op te bouwen en een band te smeden waarin de ander zich gehoord en gezien voelt. Daar gaan soms jaren overheen. Dit uitgangspunt maakt echter wel dat we de aansluiting niet als transactie zien, maar als een kostbaar geschenk tussen medewerker, inwoner en samenleving.

Kansen zien en creëren

We hebben een neus voor kansen. Dat is onze tweede natuur; om altijd mogelijkheden te zien. We zijn originele denkers en weten dat onze oplossingen voor de mensen individueel of collectief niet in de geijkte mogelijkheden liggen. Steeds weer moeten en willen we kansen creëren. We zien wegen die een ander nog niet ziet en hebben ook de kracht om de weg vrij te maken voor anderen. en hen te helpen om vanuit eigen kracht de weg verder te bewandelen.

Onze voorzieningen en infrastructuur

Verspreid over de stad hebben we of creëren we locaties en voorzieningen zoals jongerencentra, inlooplocaties, wijkcentra, plaatsen waar muziek gemaakt kan worden, locaties waar mensen worden voorbereid voor de arbeidsmarkt, noem maar op. Het zijn stuk voor stuk plaatsen waar we -naast ons werk op straat of bij mensen thuis- trots op zijn en die ontmoetingen en verbondenheid voor en met inwoners krachtig faciliteren.

Onze netwerkkracht

We beschikken over een enorm netwerk van bedrijven, sociale instellingen, stichtingen voor vrijwilligerswerk, de politie, etc.. Onze kracht ligt echter dáárin dat we vraagstukken signaleren, organisaties daarbij laten aansluiten en nieuwe initiatieven ontplooien in het netwerk. Ook hierin komt onze expertise en verbondenheid in en met het netwerk tot stand.

Onze kernwaarden: hoe werken wij?

Onvoorwaardelijk

Als je met ons in contact komt zul je merken dat we je onvoorwaardelijk accepteren. Daarbij hebben we geen agenda of doel waaraan iets moet voldoen. Jouw situatie is ons uitgangspunt. Indien nodig zullen we onze eigen grenzen aangeven.

Lef en moed

Het vraagt lef en moed om in te stappen in soms uitzichtloze situaties. Het vraagt lef en moed om ons langere tijd te verbinden aan een straat of wijk waarin al zo veel is geprobeerd en niet is gelukt. Het vraagt lef en moed om mensen een 4e, 5e, of 6e kans te geven omdat het vallen en opstaan is. Het maakt ons zelf ook kwetsbaar, maar we willen niet anders en dat is wat ons kenmerkt.

Innovatief en creatief

Ons vak vraagt een enorme creativiteit en innovativiteit. Vaak worden we geplaatst voor vraagstukken waar nog geen antwoord op is gevonden en proberen we door middel van projecten, gesprekken of initiatieven een oplossing te bewerkstelligen. Iedere keer weer onszelf uitvinden, want er is vaak geen standaardoplossing. Daarom mogen we ook graag ‘buiten de lijntjes kleuren’ en denken in mogelijkheden.

Gedreven en met compassie

Hoewel we uitgaan van de kracht van mensen zijn we soms even de stem voor de stemlozen of de pleitbezorger voor de medemens in een kwetsbare situatie. Juist omdat sommige generaties soms vatbaar zijn voor tegenslag en de aansluiting met zichzelf en de wereld om hen heen missen. Soms moeten we voor hen in de bres staan bij instanties. Omdat niemand anders het doet. Dan zijn we er.

Individueel en collectief

We werken op twee niveaus die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn: individueel en collectief. We sluiten aan bij de uitgangssituatie en talenten van mensen, vanuit het besef dat voor groei en participatie altijd een verbinding met anderen – met een collectief – noodzakelijk is. Dit collectief kent vele waardevolle vormen. Soms zijn ze er al en soms worden ze door ons gecreëerd. Anderzijds signaleren we in het collectief ook de individuele ondersteuningsvraag waar we mensen verder mee helpen. Het een kan niet zonder het ander.

Onze ambities in 2030

Supporting: doorontwikkeling van welzijnswerk

Supporten is een wezenlijk onderdeel van ons welzijnswerk. Het is een doorontwikkeling van het welzijnswerk waar we middenin zitten. Supporten moet je niet alleen kunnen of leren, dat moet je ook doorleven. Het heeft te maken met coachen, luisteren, erkennen, confronteren, geduld en vasthoudendheid … Het is soms rauw. Dan weer liefdevol. Soms uitzichtloos. Dan weer vol perspectief. Soms met ogenschijnlijk weinig resultaat. Maar altijd met respect en geloof in de kracht van de ander. En: altijd op zoek naar de mogelijkheden van de ander en van de samenleving. Supporting is ook op zoek gaan naar de context, de onderliggende systemen van de samenleving. Met de bedoeling de ander in de best mogelijke positie te brengen, zonder verantwoordelijkheden over te nemen. Dit beheerst niet iedereen. Dat durft niet iedereen. Daarom staan we voor supporting. We willen het verder ontwikkelen en we willen het anderen leren. Omdat het de sleutel is om de mens en de samenleving beter te maken. Dat vraagt in de toekomst om een collectieve methodiek die in elke situatie een eigen gezicht kan krijgen maar wel de basis is voor het handelen van ons allemaal.

In 2030 staat Travers Welzijn bekend als expert van supporting met een unieke methodiek als doorontwikkeling van het vak welzijn.

De Travers Welzijn VINDEX (de index van verbondenheid)

Werken met merkbare en meetbare impact, leidend tot nieuwe kennis. Alle betrokkenen op het terrein van welzijnswerk, zoals de gemeente, de partners, maar ook de inwoners van de buurten en wijken vragen om inzichtelijk te krijgen wat de impact van onze gezamenlijke inspanningen is. Om best practices, opbrengsten en aanpakken uit te wisselen en deze kennis breed ter beschikking te stellen, zowel intern als extern. Impact is goed in kaart te brengen en dan niet alleen voor de harde variabelen maar bijvoorbeeld ook voor zachte variabelen zoals de mate waarin de kracht van een individu, groep of wijk is toegenomen. Dan is het nodig dat we onder andere op basis van gerichte vraagstelling, onderzoek en data bepalen waarin en waarom we gaan investeren om daarna de opbrengsten in kaart te kunnen brengen. Elke investering in tijd, kwaliteit en/of geld moet renderen. Bijvoorbeeld dat de participatie toeneemt, dat de spanningen in de wijk afnemen, dat veiligheidsbeleving toeneemt, etc. We willen deze variabelen samenvatten in een index die we samen met partners – zoals de gemeente, hogescholen en universiteiten, ondernemingen maar ook met Zwollenaren – willen ontwikkelen. We willen het effect dat we nu al sorteren ook in kaart brengen. Dat is al winst.

In 2030 heeft Travers Welzijn de VINDEX ontwikkeld waarin de mate van verbondenheid op interpersoonlijk en op collectief niveau – van communities tot de hele stad – in kaart worden gebracht en gekoppeld worden aan de effectiviteit van interventies.

Onze organisatie: van instelling naar een beweging

We gaan bouwen aan onze organisatie die – met behoud van haar onafhankelijkheid – meer open wordt. We stellen ons open voor mensen die zich willen verbinden aan Travers Welzijn omdat zij samen met ons bouwen aan een verbonden samenleving. Een krachtige en wendbare beweging waar de gemeente, maatschappelijke partners, verenigingen en inwoners een grote invloed op hebben. Die de ontwikkeling naar een verbonden samenleving collectief versterkt. Travers Welzijn als een beweging die niet alleen aansluiting tussen mensen en samenleving bewerkstelligt, maar ook tussen initiatieven onderling. Een beweging die samen met partners invloed in de stad neemt om een verbonden samenleving te creëren. Een beweging met een duidelijk ideaal: Zo dromen we ervan dat het leef- en woonklimaat in Zwolle versterkt zal worden.

In 2030 is Travers Welzijn een beweging met een open structuur waarvan Zwollenaren en stedelijke partners zich mede-eigenaar voelen en invloed kunnen uitoefenen op ons beleid en idealen in betrokken samenwerking met onze medewerkers.

Bouwen aan de stad voor 10 jaar

We merken dat kortdurende interventies minder duurzaam zijn dan wanneer we ons langjarig kunnen verbinden aan de toekomst van Zwolle en alle betrokkenen. Zoals de school en de huisarts er zijn zo is ook ons bestaan een basisvoorziening. Dat betekent dat we ons willen verbinden aan de toekomst van Zwolle door de gemeente uit te dagen om van eenjarige naar langjarige subsidiering over te gaan, maar ook door fondsen te vinden en zelf te investeren in langjarige projecten. We gaan ons de komende 10 jaar richten op bewust investeren in nieuwe generaties jeugd en jongeren om hen te ondersteunen en een krachtige uitgangspositie te geven. En we gaan ons de komende 10 jaar richten op het vergroten van het bewustzijn van Zwollenaren dat zij krachtig zijn, ondanks soms een kwetsbare situatie en dat onderlinge kracht tussen burgers en communities het waard is om meer ontsloten te worden. Daarmee benutten we aanwezige kracht voor initiatieven en Zwollenaren onderling.

In 2030 heeft Travers de aanwezige kracht van Zwollenaren, van communities van en naar elkaar ontsloten op stadsniveau en is het bewustzijn van kracht en mogelijkheden (tot verbondenheid) bij alle Zwollenaren significant toegenomen.