Samen krachten bundelen met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta)

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en wij gaan in Zwolle samen optrekken in de communicatie en participatie voor de dijkversterking Stadsdijken Zwolle. De samenwerking geldt voor het dijktracé langs de multiculturele woonwijk Holtenbroek waar zo’n 80 verschillende culturen samenkomen. Op vrijdag 11 januari gaven bestuurders Hans de Jong (waterschap) en Anne Riemersma (Travers Welzijn) in de Twistvliettoren het officiële startsein voor deze samenwerking. Dit karakteristieke voormalige brugwachtershuis wordt tevens ingezet voor de participatie bij het dijkproject.

 “Wij willen organisaties, bedrijven en bewoners in en om het projectgebied zo goed mogelijk betrekken bij de dijkversterking”, licht De Jong toe. “De dijk is van ons allemaal. Het heeft naast de functie van waterkering ook een gebruikersfunctie. Er wordt gefietst, gewandeld, gevaren en gerecreëerd in het gebied. Omdat we nu met de dijk aan de slag gaan, kijken we graag samen naar ideeën, wensen en kansen die er leven voor deze stadsdijken.”

Hierbij vormt het veelzijdige en diverse Holtenbroek een bijzondere uitdaging. “De nieuwe dijk moet een meerwaarde worden voor de wijk”, aldus De Jong. “Dat vraagt in de voorbereiding om een aanpak die ervoor zorgt dat een afspiegeling van Holtenbroek en gebruikers van de dijk actief betrokken zijn bij de dijkversterking. Daarom heeft WDO ons gevraagd te helpen in deze zoektocht.” En dat is redelijk uniek, want nog niet eerder heeft het waterschap samen gewerkt met een welzijnsorganisatie in een dijkversterkingsproject.

Wij zijn goed bekend met de kansen en uitdagingen in Holtenbroek, hebben toegang tot het sociale netwerk en hebben een grote naamsbekendheid bij bewoners door de vele activiteiten die het organiseert op en rond wijkboerderij De Klooienberg.

Gerbrand Meijer  “Ik ben ervan overtuigd dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de afstand tussen het waterschap en de bewoners van Holtenbroek. Door samen te werken kunnen wij een verbindende rol spelen tussen de dijkversterking en de wijkparticipatie.”

Door de krachten te bundelen willen beide partijen zorgen voor draagvlak voor de dijkversterking en een kwaliteitsimpuls voor de wijk. Daarnaast kan het water- en klimaatbewustzijn onder de bewoners worden vergroot en doet het waterschap ervaring op met andere manieren van samenwerken en participeren. Tevens kan de combinatie waterschap/Travers Welzijn andere en nieuwe activiteiten opleveren in de wijk.

De Jong: “Een belangrijke reden om samen te werken aan dit participatieproces is om mensen op een laagdrempelige en prikkelende manier bij de dijkversterking te betrekken. Dat vraagt om andere vormen van participatie dan we als waterschap tot op heden gewend zijn. Het plan is dat ons project aansluit op de dynamiek van Holtenbroek. Wat gebeurt er al en hoe kunnen we het verhaal van de dijkversterking hierop inpluggen? Hierbij moeten we oog hebben voor kansen, ontwikkelingen en belevingen die er al zijn in Holtenbroek waar we op anticiperen. Ook daarom trekken we graag samen op met Travers Welzijn.”

Hoe ziet dit er dan uit en hoe wordt hier concreet vorm aan gegeven? Lot Zinsmeyer: “We hanteren ongebruikelijke en kleinschalige vormen van participatie om met diverse groepen in contact te komen. Denk hierbij aan hondenuitlaters, fietsers, jongeren en ouders met kinderen. We willen wat reuring veroorzaken en mensen prikkelen mee te denken in kansen en mogelijkheden op basis van hun behoefte. Naast meedenken willen we mensen iets laten beleven om tot actie over te gaan. Voor lastig te bereiken doelgroepen is het soms effectiever ze op een ludieke manier in aanraking te laten komen met de dijkversterking dan ze specifiek uit te nodigen om mee te denken. Tot slot proberen we zo veel mogelijk kleine resultaten neer te zetten om mensen te enthousiasmeren en enthousiast te houden. Als hun inbreng zichtbaar is, is de kans groter dat ze ermee verder willen gaan.”

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Als onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gaat Waterschap Drents Overijsselse Delta de stadsdijken van Zwolle versterken. Deze lopen vanaf de Spooldersluis, via bedrijventerrein Voorst en de keersluis Zwolle langs Holtenbroek en Westerveld tot aan de monding van de Vecht. Het project moet uiterlijk in 2024 zijn afgerond. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is opgenomen in het nationale Deltaplan Waterveiligheid.

;