Opvoeden & opgroeien

Als welzijnsorganisatie willen wij dat de Zwolse jeugd zich gezond, kansrijk en veilig kan ontwikkelen. Hiervoor is een sterke basis nodig. Een basis, waarin alle opvoeders samenwerken, elkaar aanvullen en versterken. Van ouders tot professionals, van buren tot vrijwilligers. Samen bevorderen we het opgroeien, ontwikkelen en opvoeden. Ook kan zo’n basis voorkomen dat normale opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot complexe problemen.

De medewerkers van Travers Welzijn werken preventief aan het versterken van opvoedvaardigheden bij ouders, het bouwen aan sociale steunnetwerken en sociale competenties van kinderen. Voorbeelden van onze preventieve activiteiten zijn Steunouders, Stap-programma’s, Ons Grote Avontuur en ‘Samen doen is samen groeien’.

Beschermende factoren

Bij onze werkzaamheden versterken we de beschermende factoren zoals het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) ze hieronder heeft omschreven:

  • Sociale binding. Kinderen hebben een warme, ondersteunende relaties. In het gezin, op school, met vrienden, in de wijk.
  • Kansen voor betrokkenheid. Kinderen en jongeren leveren een concrete, betekenisvolle en gewaardeerde bijdrage aan de verbanden waarvan ze deel uitmaken, zoals familie, school en gemeenschap.
  • Prosociale normen. Kinderen groeien op met duidelijke normen en waarden voor positief gedrag. Deze worden uitgedragen en nageleefd.
  • Erkenning en waardering voor positief gedrag. Om hun sociaal gedrag te versterken is van groot belang dat kinderen en jongeren erkenning en waardering krijgen voor positief gedrag. De kans is dan groot dat zij dit gedrag in de toekomst zullen herhalen.
  • Steun van belangrijke volwassenen in de omgeving. Steun van volwassenen levert een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van kinderen en jongeren. Direct of indirect (door ouders te helpen bij de opvoeding).
  • Constructieve tijdsbesteding. Jongeren hebben vanuit het gezin en de gemeenschap de kans om in hun vrije tijd deel te nemen aan bijvoorbeeld creatieve activiteiten (muziek, theater) en jeugdprogramma’s (zoals sport, clubs of verenigingen).
  • Competenties. Voor een positieve ontwikkeling en om goed mee te komen in de maatschappij hebben jeugdigen sociale, emotionele en gedragsmatige vaardigheden nodig.
  • Cognitieve vaardigheden. Zowel algemene cognitieve vaardigheden (zoals logisch en analytisch denken) als specifiek cognitieve vaardigheden (zoals lees- en rekenvaardigheden) zijn belangrijk voor succes op school.
  • Schoolmotivatie. Ook schoolmotivatie is belangrijk voor het succes op school. Het gaat om betrokkenheid bij leeractiviteiten, binding met school, prestatiemotivatie en positieve verwachtingen ten aanzien van eigen succes.
  • Positieve identiteit. Kinderen en jongeren met eigenwaarde, positieve verwachtingen over de toekomst en persoonlijke effectiviteit, stellen zichzelf hogere doelen en zijn gemotiveerd om deze doelen te bereiken.